Informace o zpracování osobních údajů advokátem

Advokát je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „Nařízení GDPR”).

Kontaktní údaje advokáta:

JUDr. Iveta Klimešová, LL.M., advokátka
IČO: 066 27 765
adresa: Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, email: klimesova@advokat-klimesova.cz
telefon: +420 777 251 913

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace pro klienty advokáta o tom, jaké osobní údaje advokát zpracovává, z jakého důvodu a za jakým účelem je zpracovává, jakými způsoby je s osobními údaji nakládáno a po jakou dobu je bude uchovávat a jaké mají klienti ve vztahu ke svým osobním údajům práva.

Zdroje a druh zpracovávaných osobních údajů

Advokát zpracovává osobní údaje, které mu klient poskytl nebo osobní údaje, které získal na základě plnění smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem (například poskytnuté protistranou nebo dalšími osobami při poskytování právních služeb klientovi nebo údaje získané ze spisu vedeným orgánem veřejné moci, případně z veřejných rejstříků).

Advokát zpracovává identifikační a kontaktní údaje klienta a údaje nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování právních služeb. Tyto údaje mohou zahrnovat zejména jméno a příjmení (obchodní firmu), datum narození, rodné číslo (IČ), adresu (sídlo), DIČ, číslo účtu, e-mailovou adresu a telefonní číslo klienta.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Advokát zpracovává osobní údaje klienta na základě těchto důvodů:

a) plnění smlouvy o poskytování právních služeb mezi klientem a advokátem,
b) plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů,
c) zpracování pro účely oprávněných zájmů advokáta.

Účelem zpracování osobních údajů je výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování právních služeb mezi klientem a advokátem; osobní údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany advokáta plnit. V souvislosti s plněním této smlouvy jsou osobní údaje klienta dále zpracovávány za účelem plnění povinnosti dle předpisů upravujících výkon advokacie, za účelem vedení účetnictví a splnění daňové povinnosti, popřípadě ojediněle např. pro účely obhajoby či vymáhání právních nároků advokáta.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytování právních služeb mezi klientem a advokátem a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb., zákona o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., zákona o archivnictví a spisové službě, zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví a Nařízení GDPR.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se plnění smlouvy o poskytování právních služeb mezi klientem a advokátem, zejména jednotlivé subjekty v rámci řízení – orgány veřejné moci, např. soudy, správní orgány atp. a další příjemci dle potřeb a pokynů klienta (např. za účelem odborného posouzení). Příjemcem osobních údajů mohou být také zpracovatelé poskytující údržbu informačního systému či účetní a daňové služby.

Advokát nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU). Osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Práva klienta

  • Právo na přístup ke svým osobním údajům

Klient má právo získat od advokáta informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

  • Právo na opravu osobních údajů

Klient má právo, aby advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

  • Právo na omezení zpracování osobních údajů

Do vyřešení sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů a v případě, že klient požádá o omezení zpracování osobních údajů, je advokát oprávněn tyto údaje zpracovávat pouze tak, že je bude mít pouze uloženy a případně je může použít pouze se souhlasem klienta nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

  • Právo na výmaz osobních údajů

Advokát je povinen zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou pro to splněny určité podmínky a klient o to požádá.

  • Právo vznést námitku proti zpracování údajů

Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

  • Právo na přenositelnost údajů

Právo klienta získat osobní údaje, které advokátovi – správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě, že klient chce využít některé se shora uvedených práv, nechť se obrátí na advokáta na výše uvedených kontaktních údajích. Klient může využít ke své žádosti formulář, který mu advokát na základě jeho podnětu poskytne. Žádost bude vyřízena ve lhůtě 1 měsíce. Klient má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webová stránka: https://www.uoou.cz.

Další informace
Advokát prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Advokát je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Bez souhlasu klienta nedojde k omezení jeho práv ve vztahu k ochraně osobních údajů.