2012 Právnická fakulta ZČU (Mgr.)

2016 advokátní zkoušky

2017 The Chinese University of Hong Kong (LL.M.)

2019 University of Cambridge (Diploma in English and EU Law)

2019 AK Klimešová

2021 Právnická fakulta ZČU (JUDr.)

2012 Právnická fakulta ZČU (Mgr.)

2016 advokátní zkoušky

2017 The Chinese University of Hong Kong (LL.M.)

2019 University of Cambridge (Diploma in English and EU Law)

2019 AK Klimešová

2021 Právnická fakulta ZČU (JUDr.)

Specializuji se na zastupování klientů v civilním, správním, rozhodčím a trestním řízení. Ve své praxi mám zkušenosti jak se zastupováním klientů, tak s přípravou smluv ve věcech týkajících se práva z mezinárodního obchodu a mezinárodní přepravy. V této oblasti uplatňuji své zaměření na mezinárodní obchodní právo, které bylo předmětem mého postgraduálního studia (LL.M. in International Economic Law, The Chinese University of Hong Kong). Znalosti jsem si také prohloubila dvouletým distančním kurzem anglického a evropského práva (Diploma in English and European Union Law, University of Cambridge). V roce 2021 jsem úspěšně obhájila rigorózní práci na téma Srovnání vybraných principů smluv v českém a anglickém právu a získala jsem titul JUDr. Mám také zkušenosti s právem obchodních korporací, právem souvisejícím s nemovitostmi, insolvenčním řízením, rodinným a trestním právem.

Své praktické zkušenosti jsem nabyla v předních mezinárodních advokátních kancelářích. Jako advokátní koncipient jsem tři roky pracovala v advokátní kanceláři Schoultz & Partners a jako advokát jsem rok spolupracovala s advokátní kanceláří CERHA HEMPEL Kališ & Partners. Následně jsem v roce 2019 založila vlastní advokátní kancelář. Od roku 2020 spolupracuji s poslancem Evropského parlamentu, Ing. Hynkem Blaško, kterému poskytuji právní poradenství a právní rozbory pro jeho poslaneckou kancelář. V této souvislosti se podle potřeby poslance účastním jednání Evropského parlamentu ve Strassbourgu a Bruselu.

Jsem členem Unie rodinných advokátů.

logo: Unie rodinných advokátů

Články

Mezinárodní příslušnost soudů v případě spotřebitele, který uzavřel rozdílovou smlouvu

Příslušnost soudů s mezinárodním prvkem v rámci členských států EU je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 (“nařízení”). V případě spotřebitele se uplatní zvláštní příslušnost soudů, dle které může spotřebitel podat žalobu proti smluvnímu partnerovi buď u soudu členského státu, v němž má tento smluvní partner bydliště, anebo u soudu místa, kde má bydliště spotřebitel.

celý článek

Rizika plynoucí z práva zaměstnanců akciové společnosti volit členy dozorčí rady

První novela zákona o obchodních korporacích zavedla volbu jedné třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci v případě, má-li akciová společnost v pracovním poměru více než 500 zaměstnanců s tím, že počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi. Dle novely jsou společnosti povinny uvést stanovy a složení dozorčí rady do souladu se zákonem do dvou let ode dne nabytí účinnosti, tedy do 14. ledna 2019.

celý článek

Zásadní změna pro investiční arbitráže v Evropské unii

Soudní dvůr EU minulý týden vydal dlouho očekávané rozhodnutí týkající se případu Slovensko vs. Achmea. Soudní dvůr EU v poměrně překvapivém rozhodnutí uvedl, že rozhodčí doložky obsažené v bilaterálních dohodách na ochranu investic, které jsou uzavřené mezi členskými státy Evropské unie, jsou neslučitelné s právem EU. Tímto rozhodnutím došlo ke zpochybnění takřka 200 existujících mezinárodních smluv a velkého množství právě probíhajících investičních arbitráží.

celý článek