Základní informace

Naši odměnu nejčastěji účtujeme v hodinové sazbě, která je individuálně sjednaná s ohledem na povahu a okolnosti případu. Hodinová sazba se orientačně pohybuje ve výši: 2.500 Kč – 5.000 Kč bez DPH.

Při sjednávání odměny zohledňujeme specifika daného případu, časovou i odbornou náročnost a finanční možnosti klienta. V případě dlouhodobější spolupráce lze sjednat konkrétní slevy nebo předem stanovenou paušální odměnu.

Příklady hodinových kalkulací advokáta naleznete zde.

Jak probíhá první porada

Při první poradě s klientem probereme jeho záležitost, navrhneme další postup a dohodneme se, zda mu náš přístup vyhovuje lidsky a odborně. Již na první schůzku je dobré přinést veškeré podklady, popřípadě je poslat předem. Dostatek relevantních informací má značný vliv na rychlost a kvalitu řešení případu. Počítejte, prosím, se skutečností, že klient hradí zálohu na odměnu za poskytování právních služeb již při první schůzce. Tato záloha je skládána po uzavření smlouvy na základě zálohové faktury.

Odměna činí

1 hod právní služby 2.500 Kč – 5.000 Kč
Založení s.r.o.: min. 10.000 Kč
Advokátní úschova: min. 5.000 Kč podle hodnoty úschovy

Kromě shora uvedené hodinové odměny lze odměnu sjednat jako paušální či podílovou. Paušální odměna se používá jako dohoda mezi naší kanceláří a klientem o ceně za kompletní vyřízení věci. Podílovou odměnu lze dojednat jako podílem úspěchu na věci.

Převod rodinného domu
Úkon: Orientační počet hodin:
Převzetí a první porada s klientem1
Sepsání návrhu kupní smlouvy 2 - 4
Projednání připomínek klienta a protistranny 0,5
Zapracování připomínek 0,5 - 1
Návrh na vklad vlastnického práva0,5
Celkem4,5 - 9,5
Dohodnutý rozvod bezdětného manželství včetně majetkového vypořádání
Úkon: Orientační počet hodin:
Převzetí a první porada s klientem1
Sepsání návrhu smlouvy o vypořádání majetkových poměrů
(jedna nemovitá věc, obvyklé movité věci, bez dluhů)
2 - 2,5
Projednání připomínek klienta a protistrany 0,5
Zapracování připomínek 0,5 - 1
Rozvodový návrh 0,75
Celkem4,25 - 5,25
Soudní řízení – jednoduché vymáhání ze smlouvy o půjčce, jedno ústní jednání
Úkon:Orientační počet hodin:
Převzetí a první porada s klientem 0,5
Další porada, doplnění podkladů 0,5
Předžalobní výzva0,5
Žaloba o zaplacení/návrh na vydání platebního rozkazu 1 - 2
Vyjádření k odporu/vyjádření protistrany 1,25
Účast na soudním jednání 1,5
Celkem 5,25 - 6,25

Informace pro spotřebitele

V souvislosti s novelizací zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějšíchpředpisů, tímto informujeme své klienty z řad fyzických osob, kteří vstupují do smluvních vztahů s naší advokátní kanceláří jako spotřebitelé, že případné spotřebitelské spory vzniklé v souvislosti s poskytováním právních služeb lze řešit mimosoudně před Českou advokátní komorou („ČAK“), jakožto orgánem pověřeným k řešení těchto sporů Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi klientem a advokátní kanceláří, může se klient obrátit na ČAK s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Na internetových stránkách ČAK www.cak.cz jsou k dispozici další informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, včetně popisu způsobu jejich zahájení.